ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรมดิจิทัล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Division of Digital Innovation and Data Analytics (DIDA)

Faculty of Medicine, Prince of Songkhla University

ประกาศจากหน่วยงาน

ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Workshop on Data Science

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป...

ภายใต้โครงการ “ TB/MDR-TB Research training and Capacity Strengthening for LMIC in Southeast Asia Phase II” (Award Number: D43 TW 009522)

"Workshop on Data Science"

Module I: Introduction to Data Science and TB Data Structure (Dec 13-24, 2021)

Module II: Introduction to Image Processing and Image Dataset (Jan 4-14, 2022)

Module III: Genomics and Bioinformatics (Jan 17-28, 2022)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร 074-451-108 อีเมล์ dida@psu.ac.th

วางแผนการดำเนินงาน Home Isolation

แนะนำระบบการขอข้อมูลวิจัย และ DSC/AHA สาขาวิชาต่างๆ คณะแพทยศาสตร์

วางแผนระบบการให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม

แนะนำระบบการคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน จ.สงขลา

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ออกแบบและพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ร่วมกับหน่วยควบคุมการติดเชื้อ รพ.ม.อ.

วางแผนพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (Health Information Exchange: HIE) ร่วมกับ สสจ.สงขลา และกระทรวงดิจิตอลฯ

ออกแบบระบบติดตามและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ ด่านศุลกากรสะเดา ร่วมกับ สสจ.สงขลา

ออกแบบระบบ Tele Medicine และทดสอบระบบการใช้งาน ร่วมกับบริษัท MyHealthFirst

ผลงานที่ผ่านมา

ระบบรายงานสุขภาพรายวันของผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม

ระบบการเก็บตัวอย่างน้ำลายเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19

ระบบคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

ระบบคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่

ข้อมูลผู้ป่วย Covid-19 Home Isolation