ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรมดิจิทัล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Division of Digital Innovation and Data Analytics (DIDA)

Faculty of Medicine, Prince of Songkhla University

ประกาศจากหน่วยงาน

ข่าวสารและกิจกรรม

วางแผนการดำเนินงาน Home Isolation

แนะนำระบบการขอข้อมูลวิจัย และ DSC/AHA สาขาวิชาต่างๆ คณะแพทยศาสตร์

วางแผนระบบการให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม

แนะนำระบบการคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน จ.สงขลา

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ออกแบบและพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ร่วมกับหน่วยควบคุมการติดเชื้อ รพ.ม.อ.

วางแผนพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (Health Information Exchange: HIE) ร่วมกับ สสจ.สงขลา และกระทรวงดิจิตอลฯ

ออกแบบระบบติดตามและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ ด่านศุลกากรสะเดา ร่วมกับ สสจ.สงขลา

ออกแบบระบบ Tele Medicine และทดสอบระบบการใช้งาน ร่วมกับบริษัท MyHealthFirst

ผลงานที่ผ่านมา

ระบบรายงานสุขภาพรายวันของผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม

ระบบการเก็บตัวอย่างน้ำลายเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19

ระบบคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

ระบบคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่

ข้อมูลผู้ป่วย Covid-19 Home 12 Care Isolation